OFERTA

ZARZĄDZANIA WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

 

Firma Avente istnieje od 2002 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku zarządców nieruchomości

W chwili obecnej zarządza ponad 100 Wspólnotami Mieszkaniowymi z terenu Zabrza, Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic oraz Czerwionki- Leszczyny.

Łączna powierzchnia użytkowa zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych to ponad 100 tyś m2

Zatrudniamy 9 osób posiadających odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie a także na stałe współpracujemy z kancelarią prawną zapewniając swym klientom pełną obsługę administracyjną, techniczną, księgową oraz prawną.
Nasze biuro mieści się w centrum Zabrza przy ul. Wolności 262/418

Zapewniamy 24h telefoniczny dyżur zarządcy (administratora) a także 24h pogotowie awaryjne (elektryczne, gazowe, wod-kan, c.o.)

Przy planowaniu i wykonywaniu remontów oraz modernizacji staramy się wykorzystywać wszelkiego rodzaju fundusze i dofinansowania jakie mogą otrzymywać Wspólnoty Mieszkaniowe.
Naszymi atutami są zaangażowanie, dyspozycyjność, operatywność, wiedza, zdobyte doświadczenie oraz rzetelność i miła profesjonalna obsługa.

Gwarantujemy wysokie standardy jakości obsługi przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów

Naszym klientom oferujemy bezpłatnie usługę e-wspólnoty, która umożliwia dostęp do danych finansowo-księgowych oraz innych dokumentów wspólnoty.

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą.

 

ZAKRES NASZYCH USŁUG

I. OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • Prowadzenie ewidencji księgowej
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty
 • Obsługa rachunków bankowych Wspólnoty – bankowość elektroniczna i tradycyjna,
 • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi
 • przepisami, CIT-8, CIT-2, PIT, ZUS
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych
 • właścicieli
 • Controlling finansów wspólnoty
 • Windykacja należności – /wezwania do zapłaty, ugody na spłatę długu
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych
 • System e-wspólnoty, dane finansowe właścicieli dostępne przez internet.

II. OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
 • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku – w uzgodnieniu z Zarządem
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Przygotowywanie planów remontowych
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami
 • robót i usług
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie Zarządowi Wspólnoty najkorzystniejszych ofert
 • Nadzory (inspektor nadzoru) nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług

III. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • Odczyty wodomierzy w lokalach oraz innych urządzeń pomiarowych np. Wodomierze główne, liczniki energii elektrycznej itp.
 • Poświadczanie mieszkańcom druków zgłoszeń szkód z ubezpieczenia lokalu
 • Prowadzenie „spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (winda, domofon, antena zbiorcza, itp. )
 • Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej co najmniej od odpowiedzialności cywilnej
 • Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych
 • Wykonywanie zleconych przez zarząd wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali i prowadzeniem głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych z udziałem głosów zebranych indywidualnie, obsługa notarialna, itp.)
 • Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków, wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
 • Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi
 • Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty
 • Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz

IV. OBSŁUGA PRAWNA

Bezpłatne porady, opinie prawne, przedsądowa windykacja należności


Jeśli chcieliby Państwo uzyskać indywidualną ofertę dopasowaną do specyfiki nieruchomości i Państwa oczekiwań, prosimy o kontakt.

 

 

Avente Zarządzanie Nieruchomościami

 Robert Koćwin

Tel.505 099 275

robert@avente.pl