AVENTE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DZIAŁ TECHNICZNY

W zakresie obsługi technicznej nieruchomości mieszczą się niżej wymienione czynności:

  • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane –  cotygodniowe kontrole administratora
  • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
  • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku – w uzgodnieniu z Zarządem
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
  • Przygotowywanie planów remontowych
  • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług
  • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie Zarządowi Wspólnoty najkorzystniejszych ofert
  • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług
  • Realizacja powyższych zadań realizowania jest przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie