FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZENIA O ILOŚCI FAKTYCZNIE ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB

UWAGA
W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DANYCH DO 14 DNIA DANEGO MIESIĄCA (włącznie)   WYSOKOŚĆ OPŁAT ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANA W DANYM MIESIĄCU.
W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DANYCH  OD 15 DNIA DANEGO MIESIĄCA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANA POCZĄWSZY OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA

OŚWIADCZENIE
Mając świadomość odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy oraz wprowadzania w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowych oświadczam:

Informuję ponadto, że przy dokonywaniu opłat mieszkaniowych korzystamnie korzystam z książeczek opłat