techniczne utrzymanie
nieruchomości

W zakresie obsługi technicznej nieruchomości mieszczą się niżej wymienione czynności:

Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane – cotygodniowe kontrole administratora
Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku – w uzgodnieniu z Zarządem
Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
Przygotowywanie planów remontowych
Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług
Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie Zarządowi Wspólnoty najkorzystniejszych ofert
Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług
Realizacja powyższych zadań realizowania jest przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie
Inspekcje obiektów a pomocą posiadanej kamery termowizyjnej oraz dron