ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

OFERTA

Informacje ogólne

Firma Avente Zarządzanie Nieruchomościami zarządza wspólnotami mieszkaniowymi od 14 lat i w chwili obecnej obsługuje 111 nieruchomości z terenu Zabrza, Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Czerwionki- Leszczyny oraz Wodzisławia Śląskiego o łącznej powierzchni użytkowej ponad 110 tyś m2
Nasz zespół tworzy 9 osób posiadających odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie.
Stale współpracujemy z renomowaną kancelarią prawną
Zapewniamy 24h telefoniczny dyżur zarządcy a także 24h pogotowie awaryjne (elektryczne, gazowe, wod-kan, c.o.)
Przy finansowaniu remontów i modernizacji staramy się wykorzystywać wszelkiego rodzaju fundusze i dofinansowania o jakie mogą ubiegać się Wspólnoty Mieszkaniowe w tym środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW oraz fundusze Unii Europejskiej
Księgowania i rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych prowadzimy za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
Na potrzeby naszych klientów posiadamy profesjonalną kamerę termowizyjną oraz drona do inspekcji budynków z wysokości.
Oferujemy bezpłatnie usługę e-wspólnoty, która umożliwia internetowy dostęp do danych finansowo-księgowych oraz innych dokumentów wspólnoty.
Zapewniamy właścicielom pełny wgląd do dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej jak również pełną kontrolę nad jej finansami poprzez dostęp do rachunków bankowych
Naszymi atutami są profesjonalna obsługa, zaangażowanie, dyspozycyjność, operatywność, oraz zdobyte doświadczenie

 

Obsługa księgowo-finansowa

Prowadzenie ewidencji księgowej
Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty
Obsługa rachunków bankowych Wspólnoty – bankowość elektroniczna i tradycyjna,
Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi
przepisami, CIT-8, CIT-2, PIT, ZUS
Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
Controlling finansów wspólnoty
Windykacja należności w tym wezwania do zapłaty, ugody na spłatę długu
Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji
Udostępnianie właścicielom systemu e-wspólnoty w celu prezentacji danych finansowych, administracyjnych i technicznych

 

Obsługa techniczna

Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane
Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku – w uzgodnieniu z Zarządem
Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
Przygotowywanie planów remontowych
Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami
robót i usług
Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie Zarządowi Wspólnoty najkorzystniejszych ofert
Nadzory (inspektor nadzoru) nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług

 

Obsługa administracyjna

Odczyty wodomierzy w lokalach oraz innych urządzeń pomiarowych np. Wodomierze główne, liczniki energii elektrycznej itp.
Poświadczanie mieszkańcom druków zgłoszeń szkód z ubezpieczenia lokalu
Prowadzenie „spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych
Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (winda, domofon, antena zbiorcza, itp. )
Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej co najmniej od odpowiedzialności cywilnej
Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych
Wykonywanie zleconych przez zarząd wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali i prowadzeniem głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych z udziałem głosów zebranych indywidualnie, obsługa notarialna, itp.)
Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków, wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty
Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej
Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów
Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi
Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty
Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz 
Bezpłatne porady, opinie prawn