ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

OFERTA

Informacje ogólne

 • Firma Avente Zarządzanie Nieruchomościami zarządza wspólnotami mieszkaniowymi od 17 lat i w chwili obecnej obsługuje 123 nieruchomości z terenu Zabrza, Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Czerwionki- Leszczyny oraz Wodzisławia Śląskiego o łącznej powierzchni użytkowej ponad 130 tyś m2
 • Nasz zespół tworzy 10 osób posiadających odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie.
 • Stale współpracujemy z renomowaną kancelarią prawną
 • Zapewniamy 24h telefoniczny dyżur zarządcy a także 24h pogotowie awaryjne (elektryczne, gazowe, wod-kan, c.o.)
 • Przy realizacji remontów i modernizacji staramy się wykorzystywać wszelkiego rodzaju fundusze i dofinansowania o jakie mogą ubiegać się Wspólnoty Mieszkaniowe w tym środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW oraz fundusze Unii Europejskiej
 • Księgowania i rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych prowadzimy za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
 • Na potrzeby naszych klientów posiadamy profesjonalną kamerę termowizyjną, drona do inspekcji budynków z wysokości oraz specjalistyczną kamerę inspekcyjną w trudno dostępnych miejscach
 • Oferujemy bezpłatnie usługę LokaleNET, która umożliwia internetowy dostęp do danych, tj. finansowo-księgowych, uchwał (także głosowanie) i innych
 • Zapewniamy właścicielom pełny wgląd do dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej jak również pełną kontrolę nad jej finansami poprzez dostęp do rachunków bankowych
 • Dla zapewnienia dobrej organizacji naszej pracy korzystamy z oprogramowania do zarządzania projektami
 • Naszymi atutami są profesjonalna obsługa, zaangażowanie, dyspozycyjność, operatywność, oraz zdobyte doświadczenie 

Obsługa księgowo-finansowa

 • Prowadzenie ewidencji księgowej
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty
 • Obsługa rachunków bankowych Wspólnoty
 • Na życzenie udostępniamy Zarządowi dostęp do rachunku bankowego (pasywny – podgląd lub aktywny – zatwierdzanie przelewów)
 • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi
  przepisami, CIT-8, CIT-2, PIT, ZUS
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
 • Controlling finansów wspólnoty
 • Windykacja należności w tym wezwania do zapłaty, ugody na spłatę długu
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji
 • Udostępnianie właścicielom systemu LokaleNET w celu prezentacji danych finansowych, administracyjnych i technicznych
 

Obsługa techniczna

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
 • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku – w uzgodnieniu z Zarządem
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Przygotowywanie planów remontowych
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami
  robót i usług
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie Zarządowi Wspólnoty najkorzystniejszych ofert
 • Nadzory (inspektor nadzoru) nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług
 

Obsługa administracyjna

 • Odczyty wodomierzy w lokalach oraz innych urządzeń pomiarowych np. Wodomierze główne, liczniki energii elektrycznej itp.
 • Poświadczanie mieszkańcom druków zgłoszeń szkód z ubezpieczenia lokalu
 • Prowadzenie „spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (winda, domofon, antena zbiorcza, itp. )
 • Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej co najmniej od odpowiedzialności cywilnej
 • Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych
 • Wykonywanie zleconych przez zarząd wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali i prowadzeniem głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów (zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych z udziałem głosów zebranych indywidualnie, obsługa notarialna, itp.)
 • Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków, wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
 • Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi
 • Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty
 • Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz 
 • Bezpłatne porady, opinie prawne
 
>>PROJEKT UMOWY O ZARZĄDZANIE<<

          ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !